זיהוי חתימה פריוריטי יוודא שהמסמכים שנסרקים חתומים במקום נכון